Uthayakumar Vinush - Ab August 2022 im 2. Lehrjahr